top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Tandarts Spreij’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden ter inzage aanwezig in de praktijk en zijn zij gepubliceerd op de praktijkwebsite.

 

Derden

Tandarts Spreij is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandarts Spreij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

Tandarts Spreij berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, die in de praktijk van Tandarts Spreij ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Tandarts Spreij de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.

 

Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak worden de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

 

De betalingsvoorwaarden van Infomedics Finance B.V. zijn van toepassing op al onze behandelingen. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij uw behandelaar en zijn beschikbaar bij Infomedics Finance B.V.

Indien nota’s door Infomedics, wegens betalingsachterstand, niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm van behandeling worden opgeschort.

 

Bij betalingsachterstand is Tandarts Spreij gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan Tandarts Spreij bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

 

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 250,- euro of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandarts Spreij uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandarts Spreij daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandarts Spreij niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

 

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandarts Spreij naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandarts Spreij ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandarts Spreij legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

 

Tandarts Spreij legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

 

Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. Tandarts Spreij heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

Behandeling door een andere tandarts zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring

Indien de patiënt besluit, zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring van Tandarts Spreij, bij een andere tandarts een behandeling, welke niet valt onder spoedbehandeling, te ondergaan volgt uitschrijving uit de praktijk.

 

Geheimhouding en exclusiviteit

Tandarts Spreij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Tandarts Spreij door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen conform de betalingsvoorwaarden van Infomedics Finance B.V. te worden behandeld. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Tandarts Spreij de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Tandarts Spreij moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Tandarts Spreij om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Tandarts Spreij gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tandarts Spreij is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandarts Spreij afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandarts Spreij onder de verzekering.

Defecte en/of benodigde reparaties aan de door Tandarts Spreij vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid.

 

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

bottom of page